Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden Lidmaatschap Totum Knutselclub

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel …..) zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen de consument en TM Essentials B.V. (hierna: ‘Totum’) met betrekking tot het lidmaatschap van:
  – Totum Knutselclub
 2. Onder “consument” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de persoon die een overeenkomst met Totum heeft gesloten ten aanzien van het lidmaatschap van de Totum Knutselclub.
 3. Onder “lid” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de persoon die door de consument bij Totum wordt aangemeld voor het lidmaatschap.
 4. Indien een lid minderjarig is, heeft hij te allen tijde toestemming nodig van één van zijn ouders/verzorgers voor het aangaan van een overeenkomst met Totum.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomsten

 1. Een overeenkomst tussen Totum en de consument ten aanzien van het
  lidmaatschap van de Totum Knutselclub komt tot stand door het aanmelden van het lid via de website van Totum.

Artikel 3 – Inhoud lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet overgedragen worden aan iemand anders.
 2. Het lid ontvangt een digitale Totum Knutselheldenpas. Het bezit van een Totum Knutselheldenpas is geen garantie voor de aanspraak van het lid op door Totum georganiseerde evenementen of activiteiten.
 3. Het lid ontvangt een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief.
 4. Het lid ontvangt uitnodigingen voor en maakt kans op deelname aan activiteiten.
 5. Het lid maakt kans op prijzen.
 6. De actuele voordelen van het Totum lidmaatschap staan vermeld op de website.

Artikel 4 – Lidmaatschapsvergoeding

 1. Het lidmaatschap van de Totum Knutselclub is gratis.
 2. Totum behoudt zich het recht voor om de jaarlijkse lidmaatschapsvergoeding te verhogen. Totum brengt de consument uiterlijk één maand voor een dergelijke verhoging op de hoogte van het nieuwe bedrag.

Artikel 5 – Duur en opzegging overeenkomst

 1. Aanmelden voor een lidmaatschap kan op elk gewenst moment. De overeenkomst heeft een eerste looptijd van één jaar. Na afloop van het eerste jaar wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.
 2. De overeenkomst kan na afloop van het eerste jaar door de consument schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De overeenkomst kan door de consument in het initiële jaar niet worden opgezegd.
 3. Schriftelijke opzegging dient te geschieden via e-mail of per post aan:
  – Totum Knutselclub, Geurdeland 25, 6673 DR Andelst, tess@totum.nl.
 4. Totum behoudt zich het recht voor om de lidmaatschapsvorm (inclusief de benaming) van de Totum Knutselclub eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. Totum informeert de consument van een dergelijke wijziging of beëindiging uiterlijk één maand van tevoren. In het geval van een wijziging van de lidmaatschapsvorm heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen conform hetgeen is bepaald in artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6 – Privacy

 1. Totum verwerkt persoonsgegevens van de consument voor verschillende doeleinden, zoals:
  Het uitvoeren van de overeenkomst die met Totum is gesloten;
  § Het versturen van Totum Knutselclub nieuws of andere informatie; en
  § Het verzorgen van marketing voor Totum of haar partners.
 2. Voor uitgebreidere informatie over hoe Totum omgaat met de persoonsgegevens van de consument verwijst Totum naar haar privacyverklaring die na te lezen is op totum.nl/privacy.

Artikel 7 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle met Totum gesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Van alle geschillen voortvloeiende uit de tussen Totum en de consument gesloten overeenkomsten, deze voorwaarden daaronder begrepen, is de (voorzieningenrechter van de) rechter van de plaats van vestiging van Totum, tenzij TME als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Wederpartij en tenzij dwingend rechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
 

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 4 april 2016.

TM Essentials b.v. (hierna “Totum”) vindt een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens erg belangrijk. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook informeren we je hoe je correcties kunt aanbrengen of je kunt verzetten tegen verwerking van je gegevens.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende gegevens:

* Alle persoonsgegevens die je aan Totum verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan Totum, bij het sluiten van een overeenkomst, bij het invullen van een (web)formulier of als je meedoet aan een actie op social media. Het gaat dan om gegevens zoals initialen, naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, identificatie, betaalgegevens, gebruikersnaam en overige gegevens die door jou worden verstrekt.

* Bij acties op onze pagina’s op sociale netwerken zoals Facebook worden gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en andere gegevens gevraagd.

* Bij het bezoeken van onze website worden gegevens als het IP-adres van je computer, de bezochte pagina’s, de type browser, de datum en duur van het bezoek opgeslagen. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar onze cookieverklaring.

* Bij e-mails die we je sturen worden gegevens opgeslagen die ons vertellen of je de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke links je eventueel hebt geklikt.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

* Het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten.

* Het verstrekken van de door jou gevraagde informatie.

* Het versturen van Knutselclubnieuws en service-gerichte informatie om onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen.

* Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van Totum, de partners van Totum of andere partijen waarmee Totum samenwerkt. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen.

* Het verrichten van overige marketingactiviteiten, zoals aanpassen van de website, applicaties of campagnes aan jouw waarschijnlijke interesses.

* Analytische doeleinden.

Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Enkel indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij je gegevens aan deze derden ter beschikking. De gegevens worden uitsluitend binnen de EU verwerkt.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van je gegevens. Totum treft voortdurend maatregelen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die Totum verwerkt. Totum zal dat binnen vier weken na je verzoek daartoe verstrekken. Indien uit het door ons verstrekte overzicht blijkt dat er onjuistheden in je persoonsgegevens bij Totum zitten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens
Indien je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens hebt, kun je contact met ons opnemen. Hieronder lees je onze contactgegevens: TM Essentials BV, Afdeling Marketing, Geurdeland 25, 6673 DR Andelst, tess@totum.nl, Tel + 31 (0)488 – 417 500.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd.

 

SOCIAL MEDIA YOUTUBE   SOCIAL MEDIA FACEBOOK   SOCIAL MEDIA PINTEREST   SOCIAL MEDIA INSTAGRAM